Les presents condicions particulars de la botiga on-line propietat de VENT QUALITY SL, d'ara endavant VENTANASTOCK, amb direcció social al Carrer Ramón y Cajal, 19 de L'Alcudia (València), CIF B98847270 i inscrita al registre mercantil de València (Tom : 10172, Foli:171, Inscripció 1 i full V-172480), s'ofereixen com a informació prèvia al procés de compra i descriuen els termes i condicions generals que regulen la utilització del comerç en línia https://www.ventanastock.es i el seu procés de compra. La compra mitjançant aquest web comporta l'acceptació dels termes i condicions d'ús indicats aquí sense reserva de cap mena.

 

MITJANS DE CONTACTE:
 • SUPORT: Incidències de comandes i reclamacions:
  • E-mail: soporte@ventanastock.es (resposta 1-3 dies)
  • Telèfon i Whatsapp *: +34 644 932 169 (resposta 24-36 hores)
  • Per realitzar una reclamació heu de notificar aquesta inicialment per email. D'aquesta manera quedarà registrada la data i l'hora de la mateixa. Posteriorment podreu consultar l'estat pel vostre mitjà de contacte preferit.

 

 • ATENCIÓ AL CLIENT: Atenció al client i ajut comercial:
  • E-mail: atencioncliente@ventanastock.es (resposta 1-3 dies)
  • Telèfon i Whatsapp *: +34 644 736 440 (resposta 1-3 dies)

 

 • CONTACTE GENERAL: Comentaris sobre la Web i suggeriments:
  •  E-mail: info@ventanastock.es (resposta 1-3 dies)
  • Correu ordinari: Carrer Ramon i Cajal, 19. L'Alcudia 46250 (València)

* Consulteu els horaris actuals de suport i atenció al client a la pàgina d'inici de la Web.

 

TRAMITACIÓ DE COMANDES:

Les comandes seran tramitades per VENTANASTOCK que informarà a l'usuari prèviament a la finalització de la compra de l'import d'aquesta incloses les despeses d'enviament associades.

Una compra només serà vàlida si la persona que la realitza té almenys 18 anys. L'usuari que faci ús de la botiga garanteix que compta amb aquesta edat, així com la veracitat de les dades de registre facilitades. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a VENTANASTOCK oa tercers per la seva informació.

 

DISPONIBILITAT DE PRODUCTES:

La informació de preus i estocs publicada a la botiga és vàlida excepte error tipogràfic. Qualsevol problema d'aquest tipus serà notificat abans de l'enviament de la mercaderia al client que podrà optar per la rectificació i/o retard de la comanda o anul·lació. La responsabilitat de VENTANASTOCK es limita a les opcions anteriorment indicades.

Si per qualsevol altre motiu no fos possible subministrar algun dels productes integrants d'una comanda, VENTANASTOCK es posarà en contacte amb l'usuari el més aviat possible per informar-vos d'aquesta circumstància i procedirà a reintegrar-vos l'import pagat per aquesta oa tramitar-ne l'enviament amb un temps més gran seguint les instruccions rebudes per l'usuari. Si la comanda contingués més articles, VENTANASTOCK se'ls subministrarà tret que l'usuari indiqui a la mateixa comanda que no desitja rebre cap producte si no està disponible tot el conjunt.

Si la indisponibilitat afecta la totalitat de la comanda, VENTANASTOCK procedirà al reintegrament complet de l'import pagat per la comanda, incloses les despeses d'enviament.

 

TERMINI DE LLIURAMENT:

Totes les nostres comandes es poden lliurar en un termini aproximat de 24-48 hores i de 3 a 6 dies per a les illes Balears des que la mercaderia surt de les nostres instal·lacions però cal tenir en compte que per les dimensions de certs productes i/o per la situació d'algunes poblacions és possible que el lliurament CURIER EXPRESS de 24/48 hores no estigui disponible i el termini de lliurament pugui ser superior. Si la comanda es realitza passades les 12:00 se li donarà sortida del magatzem l'endemà.

Per al càlcul de temps de lliurament de forma orientativa podeu prendre la següent taula:

SERVEI TERMINIS
CURIER EXPRESS Lliurament ràpid de productes amb mida i pes reduït. Lliurament habitual en 24-48 hores. Temps màxim de lliurament 3 dies.
CURIER ECONOMY Lliurament estàndard de productes amb mida i pes reduït. Lliurament habitual en 3-5 dies. Temps màxim de lliurament 7 dies.
CÀRREC ECONOMY Lliurament estàndard de productes amb mida o pes especial. Lliurament habitual en 3-5 dies. Temps màxim de lliurament 7 dies.
CÀRREC ILLES BALEARS Lliurament estàndard de tot tipus de productes a les illes. Lliurament habitual 3-6 dies. Temps màxim de lliurament 9 dies,
CÀRREC ILLES CANÀRIES No disponible


Es comptabilitzen com a dies cada dia excepte dissabtes, diumenges i festius.

Encara que en la gran majoria dels casos aquests terminis es compleixen i fins i tot solen ser menors, hem detectat que en alguns enviaments puntuals aquests temps poden ser més grans ja sigui per problemes de saturació del servei de transport en algunes èpoques, adreces incompletes o incorrectes, errors de comunicació o per repartiment a zones de difícil accés. Ventanastock no es fa responsable en aquests casos dels retards en el lliurament respecte dels terminis indicats. És feina de l'usuari facilitar aquest lliurament.

 

PROCÉS DE LLIURAMENT I RECEPCIÓ DE MERCADERIA:

El client, en el moment de fer la comanda, haurà d'indicar al camp corresponent de la comanda online totes les instruccions de lliurament necessàries, horaris prioritaris o problemes que poden dificultar el lliurament i similars. Traslladarem aquesta informació a l'empresa de transports, que, tret que no tingui repartiment en l'horari indicat o una altra causa excepcional, atendrà les indicacions realitzades.”

Els lliuraments es realitzaran sempre a 'peu de carrer' independentment del tipus de transport seleccionat. No s'hi inclou en cap cas el cost de pujar els productes a planta i entrega a l'interior del domicili. Si l'usuari desitja com a servei addicional el lliurament a peu de porta haurà de contactar amb l'agència de transport seleccionada, contractar i abonar aquest servei per separat. No totes les agències donen aquest servei, per això s'aconsella consultar amb l'agència abans de fer la comanda en ferm. L'agència de transport seleccionada per a cada comanda apareix en el procés de compra, abans de finalitzar aquesta i el client pot seleccionar la que vulgui entre totes les disponibles. Si contracta aquest servei amb l'agència aconsellem que ho indiqui a les observacions de la comanda perquè es tingui en compte si es produeix alguna incidència en el lliurament. Ventanastock no es fa responsable dels retards i les incidències produïdes pels serveis que el client contracti directament amb empresa de transport.

És molt important que la mercaderia sigui revisada pel comprador en el moment de la recepció i abans de signar l'albarà de lliurament, sobretot si es detecta deteriorament a l'embalatge. Tingueu en compte que en signar l'albarà de lliurament està acceptant el producte.

Aconsellem no acceptar el lliurament en cas de detectar un dany que es pugui haver produït durant el transport. Si es detecta algun dany menor en embalatge o al producte i desitja acceptar la comanda, cal especificar a l'albarà de lliurament del transportista tots els problemes detectats en el moment de la signatura. Una bona pràctica és fer una foto al moment del lliurament on aparegui el repartidor i el paquet, assenyalant el deteriorament de l'embalatge.

En cas que el repartidor no vulgui esperar a la revisió del producte s'ha d'especificar a l'albarà de lliurament 'Producte no revisat. El repartidor no vol esperar'.

En cas de detectar danys o faltes al producte o no existir conformitat amb el producte lliurat, el comprador haurà de formular reserves clares i precises, que notificarà per correu electrònic a la ADREÇA DE SUPORT indicada a l'inici d'aquest document en un termini de fins 24 hores a partir del lliurament. És responsabilitat del comprador aportar qualsevol justificació sobre la realitat de les anomalies observades. El comprador té l'obligació d'informar dels defectes visibles (ratllat, material trencat o deteriorat…) el proveïdor en aquest termini (24 hores), ja que qualsevol retard suposarà la denegació de la incidència per part de l'assegurança de transport. Cal adjuntar al correu electrònic imatges clares dels desperfectes per poder identificar si és un problema de garantia o una incidència de transport.

 

PAGAMENT:

Algunes formes de pagament poden suposar un càrrec addicional i vindrà indicat a la descripció de la mateixa.

Si el client sol·licita el pagament per transferència haurà de fer l'ingrés al compte bancari indicat a la comanda en un termini no superior a 7 dies. Passat aquest temps es considera com a comanda no abonada i es procedirà a la seva anul·lació. Els productes s'enviaran després de realitzat en pagament i una vegada es vegi reflectit aquest a les consultes online del propi banc sent el termini habitual 3 dies des que es realitza en pagament.

 
CONDICIONS GENERALS DE DEVOLUCIÓ:

Qualsevol devolució d‟un producte ha de ser objecte d‟un acord formal entre VENTANASTOCK i el comprador i us heu de comunicar per correu electrònic a l'adreça de SUPORT indicada a l'inici d'aquest document.

Per efectuar la devolució, cal que us poseu en contacte amb VENTANASTOCK directament dins dels 30 dies naturals següents a la recepció de la comanda.

Un cop acordada la devolució, haurà de tornar el producte en les mateixes condicions que va ser rebut i en un termini de 14 dies naturals a partir de la data en què hagis contactat amb VENTANASTOCK.

Protegiu el producte correctament per a la seva devolució i si és possible utilitzeu l'embolcall original.

Les despeses d'enviament i gestió de la devolució de productes no desitjats que no siguin objecte de garantia són a càrrec del comprador. Les despeses d'enviament per error de VENTANASTOCK o per problemes inclosos en garantia són a càrrec de VENTANASTOCK.

Si rebeu un producte diferent del descrit a la pàgina d'informació del producte, o en males condicions o amb algun defecte estètic, podeu sol·licitar a VENTANASTOCK el reemborsament de l'import total del producte més les despeses d'enviament o sol·licitar el canvi per un altre de similar sense cap cost addicional.

Si voleu contractar vostè mateix el servei de devolució, haureu d'utilitzar un servei d'enviament que inclogui seguiment de paquets i lliurament amb signatura. Us recomanem que també assegureu l'enviament pel valor del producte. Qualsevol incidència en la devolució del producte amb transportistes externs és responsabilitat del comprador i la seva agència de transport.

Si voleu utilitzar el nostre servei de transport haureu d'indicar-ho a la vostra sol·licitud, si escau, us contestarem amb el cost total del mateix i si ho accepta, se us descomptarà de l'import de la devolució.

Nota: Un cop confirmada l'acceptació de la devolució, farem el reemborsament en un termini màxim de 14 dies laborables (temps màxim de recepció de la mercaderia) i aquest serà efectiu al vostre compte en un termini màxim de 5-7 dies laborables des de la emissió del reemborsament. En determinades circumstàncies, els terminis de reemborsament podrien ser més llargs. Podeu consultar en tot moment l'estat de la vostra devolució a la llista de comandes de la Web oa l'adreça de correu electrònic o als mitjans de contacte habituals de SUPORT indicats a l'inici d'aquest document.

Els productes s'han de trobar en perfectes condicions, no han d'haver estat usats i han de conservar embalatge original i –si escau- documentació i elements accessoris originals, també en perfectes condicions.

Si la devolució del producte es produeix sense l'embalatge original, VENTANASTOCK es reserva el dret de no tornar l'import íntegre pagat si es considera que el producte ha patit una depreciació. Heu de conservar l'embalatge almenys els 15 primers dies.

No s'admetran devolucions de productes personalitzats segons les indicacions del client (productes no estàndard) que no siguin a causa d'un trencament o incidència.

VENTANASTOCK es reserva el dret a denegar el dret a devolució de productes en supòsits de vulneració del que estableixen aquestes condicions particulars.

IMPORTANT: TINGUI EN COMPTE QUE ABANS DE LA INSTAL·LACIÓ DEL PRODUCTE HA DE REVISAR EL BON ESTAT DEL MATEIX. NO INSTAL·LI EL PRODUCTE SI DETECTA ALGUN TIPUS DE DESPERFECTE O DEFICIÈNCIA EN EL MATEIX JA QUE LA SOLUCIÓ D'AQUESTES DEFICIÈNCIES POT SUPOSAR LA SUBSTITUCIÓ DEL PRODUCTE. EN ESPECIAL COMPROVEU EL TANCAMENT DE PORTES I FINESTRES, AIXÍ COM EL MECANISME D'ELEVACIÓ DE LES PERSIANES.

LA INSTAL·LACIÓ I AJUSTOS FINALS DEL PRODUCTE SERAN REALITZATS PEL COMPRADOR/INSTAL·LADOR. PER A AIXÒ S'ADJUNTA A TOTS ELS PRODUCTES UN MANUAL AMB LES INSTRUCCIONS D'AJUSTOS PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL PRODUCTE. A MÉS, VENTANASTOCK TÉ A LA SEVA DISPOSICIÓ UN DEPARTAMENT D'ATENCIÓ AL CLIENT PER A REALITZAR QUALSEVOL CONSULTA A TRAVÉS DE CORREU ELECTRÒNIC O MISSATGERIA WHATSAPP (Contacte d'ATENCIÓ AL CLIENT indicat a l'inici d'aquest document) a l'horari d'atenció.

 

DEVOLUCIONS PER DRET DE DESISTIMENT:

La llei atorga als clients de la Unió Europea el dret de desistir de la compra en un termini de 14 dies naturals a partir del lliurament del producte.

L'usuari pot sol·licitar en aquest termini la substitució del producte per un altre o la devolució de l'import pagat pel producte descomptant les despeses de devolució.

Si el producte conté personalització, com ara inscripcions o dissenys especials (gravats, estampats, monogrames, brodats, etc.), VENTANASTOCK no està obligat a acceptar la devolució ni a oferir un canvi.

Per procedir a exercitar aquest dret, cal fer arribar un correu electrònic a l'adreça de SUPORT indicada a l'inici d'aquest document informant del número de comanda afectada, així com el producte o productes objecte de devolució. Si voleu fer la devolució per transportistes externs ho heu d'indicar clarament.

A continuació, VENTANASTOCK es posarà en contacte per concertar la recollida a domicili dels productes si utilitzeu el nostre servei de devolució o us enviarà un correu amb instruccions clares de preparació del producte i de terminis de devolució si utilitza un servei de tercers.

No procediu a la devolució sense abans rebre'n la confirmació.

Rebuda la sol·licitud d'exercici del seu dret de desistiment per part del comprador i una vegada en possessió de la mercaderia objecte de devolució, VENTANASTOCK procedirà a l'examen dels productes rebuts ia continuació s'efectuarà la devolució de l'import de la mateixa manera i en aquests. terminis indicats a lapartat anterior.

 

DEVOLUCIONS PER DEFECTES DE FÀBRICA I/O DANY EN TRANSPORT:

El comprador compta amb la possibilitat de realitzar devolucions de productes rebuts en mal estat, ja sigui per defecte de fàbrica, (sempre que aquests defectes no haguessin estat deguts a manipulació o utilització indeguda per part de l'usuari), o que hagin resultat danyats a l'usuari transport. Aquest tipus de problemes estan coberts per la garantia.

La reclamació en el supòsit de recepció d'un producte danyat s'ha de fer com més aviat millor, i caldrà que passi en les 24 hores següents a la recepció de la comanda perquè pugui ser coberta per l'assegurança de transport.

VENTANASTOCK es reserva el dret a denegar el dret a devolució de productes en supòsits de vulneració del que estableixen aquestes condicions particulars.

Per fer devolucions de producte amb defecte de fàbrica, s'haurà de fer arribar per correu electrònic a l'adreça de SUPORT indicada a l'inici d'aquest document una declaració en aquest sentit que inclogui el número de comanda afectat, així com el producte o productes objecte de devolució i una relació detallada dels defectes apreciats en aquests. Per facilitar el procés, teniu al final d'aquest document un formulari de devolució que podeu copiar, enganxar i emplenar al correu electrònic de la vostra sol·licitud.

Tot seguit, es concertarà la recollida dels productes objecte de devolució. Excepció feta del defecte o tara apreciat, cada producte a tornar haurà de trobar-se sense usar i amb totes les seves etiquetes, embolicat en el seu embalatge i –si és el cas-, documentació i elements accessoris originals que hi vinguessin.

Si la devolució del producte es produeix sense l'embalatge original, VENTANASTOCK es reserva el dret de no tornar l'import íntegre pagat si es considera que el producte ha patit una depreciació.

Un cop en possessió de la mercaderia objecte de devolució, VENTANASTOCK examen dels productes rebuts.

Comprovada l'existència de defecte de fàbrica i sempre que es compleixin les condicions anteriorment indicades, VENTANASTOCK procedirà a substituir-lo per un altre d'característiques idèntiques.

Si no és possible substituir-lo, VENTANASTOCK posarà en coneixement de l'usuari aquesta circumstància i procedirà a abonar a l'usuari l'import corresponent a la compra del producte en les condicions i els terminis expressats anteriorment.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

En qualsevol cas, davant d'una reclamació, la responsabilitat de Vent-Quality SL a l'operació de venda respecte al comprador queda limitada a la devolució de l'import de la factura del producte venut ia aquella establerta per la legislació aplicable en matèria de consum.

No es podran reclamar despeses de muntatge i desmuntatge dels productes ja que és feina del client i/o instal·lador revisar el perfecte estat del producte abans de la seva utilització.

 

REEMBORSAMENTS:

Si no hi ha motiu justificat per a la devolució no és atribuïble a VENTANASTOCK, de manera que el client final, haurà de fer-se càrrec dels ports de la devolució. Un cop dipositat el producte als nostres magatzems, es revisarà i es realitzarà el reemborsament descomptant els ports (tret que el client final hagi tornat el producte assumint els costos de transport).

Després de la recepció del producte a les nostres instal·lacions, es reemborsarà l'import del producte i les despeses d'enviament de la manera següent:
– Si el client torna directament a magatzem un producte que formava part d'una comanda de diversos productes, VENTANASTOCK reemborsarà les despeses d'enviament estàndard d'aquest producte després de revisar-lo. Podeu calcular aquestes despeses de devolució, realitzant una simulació de comanda directament a la web.
– Si el client torna directament la comanda completa, es reemborsarà el valor de la comanda íntegra (productes i ports d'enviament) després de la revisió del producte/s.   

 – Si el client utilitza una etiqueta de devolució amb franqueig pagat, el venedor pot deduir les despeses d'enviament de la devolució de l'import total del reemborsament.

– Si el client torna directament el producte a magatzem quan el lliurament sigui fora d'Espanya, VENTANASTOCK reemborsarà les despeses d'enviament estàndard després de la revisió del producte/s.
– Si utilitzeu el servei de devolució de VENTANASTOCK, VENTANASTOCK pot deduir, si escau, les despeses d'enviament de la devolució de l'import total del reemborsament. – Si es nega a tornar el producte, VENTANASTOCK no està obligat a reemborsar o reemplaçar la comanda. Això s'aplica sempre que no s'hagi acordat cap altre aspecte amb VENTANASTOCK.

Si voleu tornar un producte entre els 14 i els 30 dies naturals després de rebre'l, excepte incidència comunicada i justificada, VENTANASTOCK només reemborsarà l'import del producte. No se us reemborsarà l'enviament estàndard ni les despeses de devolució ni cap altre servei relacionat amb la comanda.

Per garantir que rebeu un reemborsament igual a l'import inicial de la vostra compra i les despeses d'enviament associades, sempre heu de sol·licitar el reemborsament. Normalment, es processen els reemborsaments en un termini d'una setmana després que s'hagi enviat la sol·licitud. L'import del reemborsament apareixerà on es va fer el pagament.

GARANTIES OFERTES:

Els productes comercialitzats compten amb les garanties següents.

En tot cas i, llevat de prova en contra, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació:

a. S'ajustin a la descripció realitzada per VENTANASTOCK i tinguin les qualitats del producte que VENTANASTOCK hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.

b. Sean aptos para los usos a los que ordinariamente se destinen los productos del mismo tipo.

c. Sean aptos para cualquier uso especial requerido por el consumidor y usuario cuando lo haya puesto en conocimiento de VENTANASTOCK en el momento de celebración del contrato, siempre que éste haya admitido que el producto es apto para dicho uso.

d. Presenten la calidad y prestaciones habituales de un producto del mismo tipo que el consumidor y usuario pueda fundamentalmente esperar, habida cuenta de la naturaleza del producto.

 

En supuestos de disconformidad probada de producto con el contrato, VENTANASTOCK procederá a la reparación, sustitución, rebaja del precio o resolución del contrato, gestiones que serán gratuitas para el consumidor y usuario. VENTANASTOCK se encargará del servicio de recogida y transporte del producto y el usuario deberá tener el producto empaquetado y listo para el transporte en la fecha y hora de recogida indicada por VENTANASTOCK. Las obligaciones de VENTANASTOCK se limitarán al producto suministrado y al transporte del mismo.

El plazo para informar sobre una falta de disconformidad será el legal, que en estos momentos es de dos meses desde que se tuvo conocimiento de la misma.

 

DURACIÓN DE GARANTÍA:

La siguiente tabla muestra los plazos de garantía:

GARANTÍA AÑOS
ACCESORIOS VENTANA /BALCONERA (garantía del fabricante) 3
HOJAS 3
MARCO 3
VIDRIO (garantía del fabricante) 5
LAMAS DE ALUMINIO Y CAJÓN DE PVC PERSIANA (garantía del fabricante) 3
LAMA EXTRUSIONADA 3
ACCESORIOS PERSIANA (garantía del fabricante) 3

Si el producto recibido no es conforme porque, por no coincide con la descripción o tiene algún defecto, VENTANASTOCK ofrecerá la opción de reparar, reemplazar o reembolsar el producto de forma gratuita (incluidos los gastos de devolución).

Sin embargo, transcurridos dos años desde la entrega del producto, VENTANASTOCK, para dar la cobertura legal, exigirá pruebas de que se trata de un defecto de fabricación y no de un accidente, un mal uso, o una negligencia como sería haber utilizado producto de limpieza inadecuado, mal montaje, etc.

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN DE GARANTÍA:

Cualquier modificación o ampliación sobre esta garantía, deberá realizarse por escrito y validada con la firma de nuestro departamento.

Nuestra garantía incluye la reparación o la sustitución, si es necesario, de los productos con defectos, excluyendo los gastos de transporte, desplazamiento y mano de obra in situ.

Los defectos aparentes deben notificarse antes de utilizar el producto.

Con el fin de poder diagnosticar las causas de una posible avería, es imprescindible el envío de fotos y/o vídeos específicos solicitados por VENTANASTOCK.

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA

Nuestra garantía quedará invalidada en los siguientes supuestos:
• Mal uso o regulación del producto, almacenamiento inadecuado o por largo periodo de tiempo que puede mermar las prestaciones del producto.
• Manipulación incorrecta antes o después de la instalación, golpes, caídas y accidentes ajenos al funcionamiento de la ventana.
• Deterioro debido a golpes en los productos después de desembalar o desempaquetar el producto.
• Deficiencia o mal mantenimiento de los productos.
• Incorrecta instalación del producto no acorde con las instrucciones de instalación o montaje suministradas con el producto.
• Modificación del producto y/o de los accesorios.
• Uso del producto no conforme a su finalidad.
• Los daños resultantes del desgaste o del envejecimiento normal del producto.
• Daños resultantes de un entorno o condiciones anormalmente agresivas.
• Los daños derivados de fuerza mayor, incluidos los incendios, los daños causados por el agua, los rayos y las velocidades del viento anormalmente altas, así como los daños causados por un tercero o por el cliente.
• Productos instalados en condiciones de humedad ambiental anormal, mala ventilación o muy alta exposición al sol.
• Condensación de agua en el interior, debido a una humedad ambiental anormal y a la falta de ventilación.
• Contacto con productos corrosivos, en particular los utilizados en la construcción y el mantenimiento, como el cemento, el yeso, el cloro, la escayola, el disolvente, etc.
• Los choques térmicos del acristalamiento pueden identificarse por una grieta perpendicular al borde de este. Se produce cuando hay una diferencia de temperatura demasiado grande dentro de un cristal; una parte del cristal se calienta con el sol, mientras que otra parte (la parte sombreada) permanece fría. • Para evitar el choque térmico:
1. No pegar pegatinas o carteles en el cristal.
2. No colocar objetos voluminosos en el interior, justo detrás de la ventana.
• Los defectos estéticos leves insuficientes para la aplicación de garantía.

 

FORMULARIO DE APLICACIÓN DE GARANTÍA

Será necesario rellenar y enviar por email el siguiente formulario completando cada uno de sus campos:

   
Cliente (su nombre completo)
Número Pedido o Factura (N.º Pedido o Factura)
Productos y cantidades (Productos)
Fecha Pedido (DD/MM/AAAA)
Fecha Solicitud (DD/MM/AAAA)
Motivo Solicitud (Descripción del problema)
Detalle Solicitud (Lo que solicita)
Videos/Imágenes (Enviar Videos/Imágenes en el mail y describirlos aquí)

Puede copiar y pegar este formulario dentro del email de solicitud adjuntando los videos/imágenes que considere conveniente para justificar y documentar su reclamación. Si no consigue pegar el formulario con formato seleccione la opción ‘Pegar sin formato’.

VENTANASTOCK se reserva el derecho a solicitar más imágenes y videos para localizar el problema y buscar la mejor solución al mismo.